+

Dokumenty i informacje

Firmy i przedsiębiorstwa > Usługi > Gwarancja de minimis BGK


Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Przedsiębiorcy, który:
  • jest rezydentem
  • należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)


Korzyści dla przedsiębiorców:
  • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu
  • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi zastawiać majątku ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego
  • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
  • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji
  • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego


Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.