+

Korzyści wynikające z zakupu udziałów:

Udział w Zebraniach Przedstawicieli

i Zebraniach Grup Członkowskich

Otrzymywanie odpisu Statutu

i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi

Zgłaszanie wniosków

dotyczących działalności Banku Spółdzielczego w Zatorze

Wybieranie i bycie wybieranym

do organów Banku Spółdzielczego w Zatorze, na zasadach określonych w Statucie

Uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy

(oprocentowanie udziału członkowskiego w roku 2023 wyniosło 20%)

Zobowiązania członków

Wnieść wpisowe

i zadeklarowane udziały

Troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku

raz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego

Zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie

danych osobowych zawartych w deklaracji

Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał

organów Banku Spółdzielczego

Brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego

do których zostali wybrani

Uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego

do wysokości zadeklarowanych udziałów
Certyfikat

Jak dołączyć do grona Udziałowców?


Członkiem Banku Spółdzielczego w Zatorze może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.