+

Statut, oparty na zasadach Schultzego z Delitsch, zarejestrowany 30 sierpnia 1895 r. w Sądzie Powiatowym w Wadowicach określał, że „Przedmiotem Towarzystwa jest dostarczanie członkom swoim na umiarkowany procent gotowych pieniędzy, potrzebnych im do obrotu w gospodarstwie, handlu lub przemyśle, za pomocą wspólnego kredytu wszystkich członków”.

Pierwszym prezesem Rady Nadzorczej został wybrany Dr Józef Tarchalski, który pełnił tę funkcję do 1909 r. W skład pierwszej Dyrekcji weszli Józef Medwecki- kupiec i sekretarz Rady Gminy, Szczepan Pukowski i Juliusz Pobiał urzędnicy c.k. Urzędu Podatkowego.

Początkowo siedziba Towarzystwa mieściła się w sekretariacie Urzędu Miasta w Zatorze. W 1905 r. postanowiono wybudować własny budynek i w tym celu zakupiono nieruchomość przy obecnej ulicy Różanej 2, gdzie Bank mieści się do dzisiaj.

Towarzystwo rozwijało się bardzo dobrze. W 1903 r. zrzeszało 465 członków, a w 1913 r. 1354. Wypłacano pożyczki na skrypta i weksle. Od pożyczek pobierano 6% do 8%. Za wkładki oszczędności dawano 5% i opłacano podatek rentowy. Aktywną działalność zahamował wybuch I wojny. Zachowano jak najdalej idącą ostrożność w udzielaniu pożyczek, spadła też liczba i kwota wkładów oszczędnościowych.

Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, pod rządami ustawy o spółdzielniach z 1920 r. zmieniono nazwę na Bank Ludowy w Zatorze spółdzielnia z ograniczoną poręką.

Najtrudniejszy był okres do 1924 r.- lata szalejącej inflacji, braku stabilności gospodarczej, a potem początek lat 30 wielkiego kryzysu, bezrobocia i zwykłej biedy. Bank jednak trwał i w miarę lat się rozwijał, umiejętnie wykorzystując sprzyjające warunki, a przeczekując okresy gorszej koniunktury. Zawdzięczać to należy ówczesnemu Zarządowi, którego Dyrektor Józef Medwecki, uchodził w Zatorze za najlepszego finansistę, a zarządzał Bankiem nieprzerwanie przez 33 lata. Pozostali długoletni i zasłużeni członkowie Dyrekcji to Józef Nowak- aptekarz i burmistrz Zatora, Dr Stefan Grzybowski, Stefan Betleja- sekretarz Gminy i rewizor policji, Piotr Zieliński- rolnik i radny gminy, Stanisław Tabak- szynkarz i kupiec, Edward Remer kasjer Dóbr zatorskich. Od 1909 r. prezesem rady nadzorczej został Michał Naimski- pełnomocnik dóbr zatorskich i pełnił tę funkcję przez kolejne 20 lat. Dalej Prezesem Rady wybrano Antoniego Ślosarczyka, a tuż przed II wojna Władysława Wichmana.

W 1941 r. Niemcy zlikwidowali działalność banku. Część dokumentów udało się ocalić dzięki ofiarności ówczesnego woźnego Władysława Skawickiego, resztę Niemcy wywieźli do banku w Katowicach i te zaginęły. W budynku Banku do 1945 r. znajdowały się biura Wermachtu.

Pierwsze powojenne zebranie członków odbyło się 23 września 1945 r. Podjęto uchwałę o reaktywowaniu działalności. Kierownikiem Banku został Mieczysław Rychlik, a od 1947 r. zatrudniono pomoc biurową Jadwigę Krzystkiewicz- Kowalówka. To były trudne lata.

W trakcie działań wojennych Bank poniósł ogromne straty materialne. Bilans za 1946 r. podaje, że majątek stanowią: budynek jedno piętrowy popękany, powyrywane okna i drzwi, uszkodzony dach, ruchomości to 1 pulpit dla klientów, jedno biurko, 1 półka, 15 stołków, 1 przyciskacz i żelazna skrzynia na gotówkę- pożyczona z Urzędu Gminy. Z roku na rok jednak przybywało członków , działalność znowu zaczęła się rozwijać. Przyłączono Kasy Stefczyka w Przeciszowie i Spytkowicach, a w 1949 r. także w Ryczowie.

Pożyczek udzielano na krótkie terminy, a oprocentowanie wynosiło 10% i 2% na administrację. Dekret o spółdzielniach z 1949 r. położył na długi czas kres samodzielności Banku, który przemianowany został na Gminną Kasę Spółdzielczą, która „niesie pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnym, małorolnym i średniorolnym chłopom”.

Z szeregów członków wykluczono aktywnych przedwojennych działaczy, uznając ich za kułaków i wyzyskiwaczy. GKS wkłady oszczędnościowe przyjmował na rachunek banku państwowego PKO. Ustalono ściśle limity i cele udzielanych kredytów, funkcje organów samorządowych sprowadzały się do kwartalnego organizowania zebrań.

Dopiero koniec lat 50-tych przyniósł nieco zmian. Przyjęto nazwę Bank Spółdzielczy - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Zatorze. Bank rozpoczął gromadzenie oszczędności na własny rachunek. W 1973 r. otwarto filię w Przeciszowie. Objęto obsługą finansową wszystkie instytucje działające na terenie Gminy Zator i Przeciszów. W latach 70-tych można w banku uzyskać kredyt na zakup gospodarstwa, czy maszyn rolniczych. Nowością były gotówkowe kredyty dla młodych małżeństw i na zakupy ratalne. Bank mógł udzielać kredytów, ale wyłącznie rolnikom i osobom zatrudnionym w rolnictwie, a także drobnemu rzemiosłu.

W 1975 r. utworzono Bank Gospodarki Żywnościowej, który całkowicie przejął nadzór nad bankami spółdzielczymi. Obowiązywały centralnie ustalone regulaminy, instrukcje, jednakowe w całym kraju odsetki na oszczędności i kredyty. Oprocentowanie kredytów było bardzo niskie i wynosiło 1% dla budownictwa mieszkaniowego do 8% dla rzemieślników. Natomiast płacono wysokie odsetki od oszczędności. Cały ten system załamał się w latach 80-tych. W tamtym okresie Bankiem kierował Zarząd w składzie Józefa Wojciechowska, - dyrektor i prezes od 1973 r. do 1987r.) Stanisława Wądrzyk i Stefan Ogórek, który był jego członkiem od 1973 r. do 2001 r. W Radzie Nadzorczej najaktywniej i najdłużej pracowali: Julian Brandys, Władysław Madej, Włodzimierz Dąbrowski, Józef Kasia, Józefa Drzyżdżyk, Władysław Płonka, Jan Wanat.

W 1987 roku odeszła na emeryturę Pani Józefa Wojciechowska - Dyrektor od 1973 r. Nowym Dyrektorem została Pani Halina Syska.

Lata 90-te to początek zupełnie nowej ery w dziejach Banku. Szybko dostosowano działalność do warunków gospodarki rynkowej. Uzyskaną samodzielność gospodarczą organy samorządowe Banku wykorzystały dobrze. Rada Nadzorcza uchwaliła regulaminy regulujące podstawowe dziedziny działalności dostosowując je do lokalnych warunków. Zarząd samodzielnie rozpoczął ustalanie stawek procentowych przyjmowanych oszczędności i udzielanych kredytów, biorąc pod uwagę koszt pozyskiwania środków do działalności kredytowej, wskaźniki inflacji, osiągane wyniki finansowe. Po raz pierwszy od 40 lat odsetki od kredytów były wyższe od odsetek płaconych za oszczędności. W 1992 r. wraz z 254 innymi bankami spółdzielczymi utworzyliśmy własne, oparte na partnerskich i spółdzielczych zasadach zrzeszenie Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni we Wrocławiu.

W miarę normalizacji sytuacji gospodarczej w całym kraju stabilizowała się też sytuacja naszego Banku. Zaczęliśmy się dynamicznie rozwijać, wprowadzać do oferty nowe produkty bankowe. Unowocześniano techniki obsługi klientów dzięki komputerom i coraz lepszym programom informatycznym. Zachęceni wysoką dywidendą coraz liczniej przystępowali do Banku nowi członkowie. Ponieważ ilość gromadzonych oszczędności znacznie przewyższała potrzeby kredytowe lokalnej społeczności, w 1994 r. rozszerzono teren działania na całe województwo krakowskie i katowickie, a Zarząd podpisał pierwsze umowy z firmami pośredniczącymi w udzielaniu kredytów. Przez całe lata 90- te ponad 80% nadwyżki przeznaczano na zwiększenie funduszy własnych i w ten sposób z 347 tys. zł za 1996 r. wzrosły do 3.600 tys. zł w 2004 r. Suma bilansowa Banku wynosiła 4.453 tys. zł w 1996 r., a 32.370 tys. w 2004 r.

W 2003 roku powstała placówka banku w Oświęcimiu, zlokalizowana wówczas przy ulicy Cichej.

W roku 2004 Bank rozpoczął aktywną współpracę z pierwszym Towarzystwem Ubezpieczeniowym (Concordia) i w trakcie kilkunastu następnych lat Bank rozszerzył swoją ofertę o produkty kilkunastu kolejnych Towarzystw. Aktualnie każdy klient może w Banku znaleźć ubezpieczenia odpowiadające jego oczekiwaniom i potrzebom.

Bank sukcesywnie poszerzając zasięg terytorialny swojej działalności, w roku 2006 dokonał otwarcia Oddziału w Bielsku-Białej. Nowa placówka bankowa pozwoliła na pozyskanie kolejnych klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Kolejne lata przynosiły nowe rozwiązania służące usprawnieniu obsługi klientów oraz dostosowaniu oferty do aktualnych potrzeb. Przykładem takiej innowacji było wprowadzenie w 2007 roku jako, jeden z pierwszych Banków Spółdzielczych bankomatowych kart lokalnych, dla osób, które chciały wypłacać pieniądze z konta w każdej chwili bez konieczności ponoszenie jakichkolwiek kosztów operacji.

W styczniu 2010 roku ukończono, trwającą od połowy kwietnia 2009 roku, inwestycję rozbudowy i modernizacji siedziby Centrali Banku w Zatorze. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł. Zarząd pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 690 tys. zł. (ogółem ze środków unijnych Bank uzyskał w ciągu dekady ok. 1 mln zł. na inwestycje oraz ok. 750 tys. zł. na szkolenia pracowników).Powyżej budynek Banku przed i po modernizacji z 2009 r. oraz wnętrze Banku.

Dzięki tym inwestycjom Klienci naszego Banku mogą cieszyć się obsługą odbywającą się w eleganckich i stylowych wnętrzach, a pracownicy wysokim komfortem pracy oraz stałym wsparciem w rozwoju swoich kompetencji. Rok 2010 obfitował w wiele innych, ważnych dla Banku, wydarzeń. Oddanie do użytku rozbudowanej Centrali zbiegło się z rocznicą 115-lecia istnienia Banku. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, na której nie zabrakło gości z zaprzyjaźnionych, okolicznych Banków Spółdzielczych, a także przedstawicieli lokalnych władz. W gronie gości znaleźli się również klienci, szczególnie związani z naszym Bankiem. Pozostałością po tych uroczystościach do dzisiaj są wspomnienia uczestników, jak również pamiątkowe okazjonalne prezenty, które zdobią obecnie pomieszczenia Banku.

Bank Spółdzielczy w Zatorze mocno identyfikując się z tutejszą społecznością, corocznie aktywnie uczestniczy i wspiera organizowane imprezy o charakterze lokalnym takie jak np. coroczne „Święto Karpia” oraz Targi Turystyczne w Dolinie Karpia. Sponsoruje również wiele imprez kulturalnych i charytatywnych w naszym regionie.

Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój Banku, czego odzwierciedleniem jest m.in. zwiększenie zatrudnienia w Banku. Od 2005 r. liczba pracowników praktycznie podwoiła się. Stało się to za sprawą otwarcia kolejnej placówki Banku w Bielsku-Białej oraz rozwoju dotychczasowych placówek w Przeciszowie i w Oświęcimiu. Sprytne matematyczne oko dostrzeże tendencję rozwojową Banku poprzez analizę danych finansowych. Na przestrzeni jednej dekady suma kapitałów Banku wzrosła ponad dwukrotnie, a porównując ją do roku 2004 prawie czterokrotnie.

W owym czasie mocno docenieni finansowo poczuli się udziałowcy naszego Banku. Za swój wkład w budowanie kapitałów Banku byli nagradzani co roku dywidendą, której wysokość często przewyższała kilkukrotnie oprocentowanie na lokatach bankowych.

W roku 2012 Bank rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dzięki czemu nasi klienci mogli skorzystać z dopłat do montażu i wymiany pieców c.o. oraz instalacji ogniw fotowoltaicznych, rekuperatorów, pomp ciepła i instalacji solarnych. W ciągu 4 lat naszej współpracy z takich dopłat skorzystało wielu mieszkańców naszego obszaru działania.

Dzięki działaniom charytatywnym, proekologicznym i przedsiębiorczym, a także aktywnym uczestnictwie w życiu lokalnym nasz Bank dwukrotnie zdobył gospodarczą nagrodę Burmistrza Zatora – w kategorii „Wybitne zaangażowanie społeczne”.

W roku 2013 w Naszym Banku nastąpiła rewolucja w dostępności do środków pieniężnych na rachunkach. Jako jeden z pierwszych Banków w Polsce udostępniliśmy naszym klientom usługę biometrii, która sukcesywnie zastępowała bankomatowe karty lokalne „Dolina Karpia”, umożliwiając naszym Klientom możliwość wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu tylko swojej dłoni. Usługa ta dzięki prostocie użytkowania i bezpieczeństwu operacji na stałe zaczęła być kojarzona z naszym Bankiem i stanowi dowód, iż warto inwestować w nowości technologiczne.

We wrześniu 2014 roku placówka w Oświęcimiu została przeniesiona w korzystniejszą i łatwiej dostępną dla klientów lokalizację – na ul. Piastowską.

Rok 2015 przyniósł w naszym Banku kolejne zmiany - tym razem personalne. Stanowisko Prezesa Zarządu objęła Pani Katarzyna Lalik. Do składu Zarządu Banku dołączyła także Pani Edyta Kania. Zarząd Banku w składzie Katarzyna Lalik, Agata Szymonik, Edyta Kania oraz Marcin Śmiech funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dewizą Zarządu jest stwierdzenie, że Bank tworzą ludzie, więc troszczy się o rozwój Banku i pracowników. Równocześnie dbamy o edukację bankową najmłodszych klientów. Służy temu program edukacyjny pod nazwą „Bakcyl”, w którym to pracownicy Banku jako wolontariusze przekazują w łatwo przyswajalny sposób wiedzę praktyczną z zakresu finansów seniorom oraz dzieciom. Uczniom okolicznych szkół Bank od wielu lat umożliwia oszczędzanie we własnym programie Szkolnych Kas Oszczędnościowych. W ramach SKO dzieci mogą zacząć gromadzenie pieniędzy na swoje cele, a Bank za wytrwałość co roku nagradzał ich wysokimi odsetkami do uzbieranej kwoty. Co roku Bank we współpracy z opiekunami SKO w szkołach organizuje konkursy SKO z nagrodami, aby nauczyć dzieci oszczędzania i przekazywać im w ten sposób niezbędną, podstawową wiedzę finansową. Od 2018 roku co roku jest fundowana nagroda za wyniki w nauce dla uczniów, którzy mają wybitne wyniki w nauce, i aktywnie korzystają z młodzieżowego konta Junior w naszym banku.

W 2018 r. Bank zmodernizował swój oddział w Przeciszowie. Z kolei w roku 2019 przeniesiony został oddział w Bielsku-Białej do nowocześniejszego budynku w samym centrum Bielska-Białej przy ul. Wyzwolenia 1. To nie koniec inwestycji bowiem w roku 2019 w centrali naszego Banku zainstalowano pierwszy w okolicy nowoczesny bankomat z funkcją wpłatomatu. Od tej pory nasi klienci mogą nie tylko wypłacać środki całą dobę, ale również wpłacać je w dowolnym momencie na swój rachunek. Wpłatomat okazał się tak dobrą inwestycją, że od momentu zainstalowania pierwszego rok później Bank mógł się pochwalić własną siecią wpłatomatów. Obecnie nasi klienci mogą korzystać już z 4 takich urządzeń.

Dane na dzień 31.12.2004 r. 31.12.2009 r. 31.12.2014 r. 31.12.2019 r.
Suma kapitałów Banku (w tys. zł) 3 600 5 990 8 795 14 317
Suma bilansowa Banku (w tys. zł) 32 370 70 251 105 984 212 018

Bank aktywnie uczestniczy w rozwoju „Doliny Karpia”. Z okazji przypadającego na 2020 rok 125-lecia istnienia, uruchomił nowy oddział w Tomicach przy ul. Wojska Polskiego 70, mając nadzieję, że będzie on kolejną dobrą inwestycją służącą dalszemu rozwojowi „Doliny Karpia”, jak również wygodzie obsługi naszych okolicznych klientów.

Nasza już ponad 125-cio letnia historia istnienia pozwala wierzyć, iż Bank nadal będzie prężnie się rozwijał, świadcząc coraz to nowsze usługi swoim klientom. Cieszy nas fakt, że zarówno dawni, jak i obecni pracownicy, a także nasi klienci pozwolili aby tak szlachetne idee spółdzielczości przetrwały zabory, wojny, zmiany ustrojów oraz transformację gospodarczą. Obecnie staliśmy się Bankiem nowoczesnym, oferującym klientom wysokiej jakości produkty i usługi bankowe, w tym szybkie przelewy, aplikację bankową czy biometrię.

Jednak Bank to przede wszystkim właśnie ludzie. Na tym polega nasza lokalna, naturalna przewaga. Pracownicy ciągle podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje, a Zarząd Banku nadzoruje i wspiera te działania. Produkty i usługi są dopasowane do potrzeb klientów niejednokrotnie „uszyte na ich miarę”. Co jeszcze nas wyróżnia? Jesteśmy Bankiem godnym zaufania, budujemy długofalowe relacje, prowadzimy biznes społecznie odpowiedzialny, dbamy o rozwój pracowników i otaczających nas klientów.

Istniejemy po to, aby pomóc Ci odnieść sukces finansowy, 125 lat istnienia zobowiązuje! Dziękujemy wszystkim, którzy pisząc swoją własną historię, współtworzyli i współtworzą nadal naszą wspólną historię Banku Spółdzielczego w Zatorze.

Historia pisze się każdego dnia, dlatego osoby zainteresowane wydarzeniami w naszym Banku zachęcamy do regularnego zaglądania na naszego Facebooka oraz zakładkę aktualności, w której prezentujemy więcej ciekawostek z naszej codziennej działalności.

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.