Kredyt Studencki

Kredyt ten skierowany jest do studentów różnych kierunków, trybów studiów oraz rodzajów uczelni.

Jest to preferencyjny kredyt z dopłatą z budżetu państwa, udzielany na okres studiów.

 

UWAGA! Termin składania wniosków - od 15 lipca 2018 do 20 października 2018 r.

 

Aby móc ubiegać się o kredyt, Student musi spełnić następujące warunki:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • rozpocząć studia przed ukończeniem 25 roku życia,
  • przedstawić w Banku akceptowane zabezpieczenie kredytu,
  • udokumentować dochód na osobę w rodzinie studenta.

Kredyt przyznawany jest w pierwszeństwie studentom, których miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu na osobę ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w każdym roku.

 

Wypłata kredytu trwa do 6 lat. W przypadku studiów doktoranckich okres wypłaty wydłużony jest maksymalnie o 4 lata. W każdym roku akademickim kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy od października do lipca. Każda transza kredytu wynosi 600 zł.

 

Warunkiem wypłaty comiesięcznych transz kredytu w kolejnych semestrach jest przedstawienie
w Banku ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej w terminach do 31 października i 31 marca.

 

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów w comiesięcznych malejących ratach. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako iloczyn stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego oraz wskaźnika w wysokości 1,20.

 

Jeżeli student ukończy studia w grupie od 1% do 10% najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich w danym roku kredyt może być umorzony w 20% do 50%

Formularze
Format Tytuł pliku Rozmiar
  0 KB

 

Zapytaj o kredyt

Wypełnij formularz z zapytaniem:

 

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny: *
Adres e-mail:
Najbliższa placówka: *
Uwagi:
* pole wymagane

 

Zadzwoń od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:30

tel. +48 33 841 08 40

tel. +48 33 841 23 40

 

Lub przyjdź do placówki

ZAPRASZAMY